Kolegiji

Kolegiiji Katedre za ekonomiju:

 

Način izvedbe kolegija: predavanja + seminari

Način polaganja ispita:

- Organizacija grafičke proizvodnje, Marketing 1 i 2, Tržišne komunikacije: pohađanje nastave + izrada separata i seminarskog rada + pismeni i usmeni ispit

- Osnove mikroekonomije: pismeni i usmeni ispit